Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP)

Geachte bezoeker, U bent nu op de webpage van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP).
Bent u geïnteresseerd in de jaarlijkse Van Gelderlezing? Kijkt u dan onderaan deze pagina voor teksten en samenvattingen van de Van Gelderlezingen

 

Juridische naam:
Stichting Nederlandse Penningkabinetten; acroniem SNP
De SNP is de steunstichting van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Doelstelling:
De SNP heeft ten doel de bevordering van de numismatiek in Nederland. 
De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het verwerven van numismatische voorwerpen ten behoeve van openbare verzamelingen in Nederland; 
  • het doen vervaardigen en verspreiden van publicaties op numismatisch gebied; 
  • organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing (in samenwerking met de Nationale Numismatische Collectie); 
  • andere dienstige middelen.

Voor een kopie van de statuten e-mail: snp@koninklijkgenootschap.nl

 

Beleidsplan:
De doelstelling van de stichting zoals hierboven vermeld is onverkort geldig. Met de opheffing van het Geldmuseum te Utrecht is het belang van de stichting als instrument om de numismatiek te bevorderen echter nog groter geworden. Dit geldt ook voor de organisatie en cofinanciering van de jaarlijkse Van Gelderlezing. Het is de intentie de Van Gelderlezing en -beurs ook de komende jaren te handhaven. De Nederlandsche Bank, waar de Nationale Numismatische Collectie nu is ondergebracht, is bereid de organisatie van de Van Gelderlezing voor 2016 en 2017 te ondersteunen in de vorm van een bijdrage in de financiering

 

Specifieke activiteiten:
In 2016 wordt verder gewerkt aan de zes concrete projecten waarvoor in 2014 een geoormerkte schenking is ontvangen en die in 2015 zijn opgestart:

1) Continuering van de Van Gelderlezing 2014 resulterend in een publicatie in 2015 op basis van een beurs. Dit project is eind 2015 formeel afgerond met de indiening van de concept-publicatie;
2) Online toegankelijk maken van de bladen Geuzenpenning (1951-1976) / De Florijn (1972-1976) / De Beeldenaar (vanaf 1977); De Beeldenaar tot steeds vijf jaar terug in de tijd. Dit project is begin 2016 afgerond. De tijdschriften zijn digitaal beschikbaar op de website www.debeeldenaar.nl/archief/;
3) Idem van een reeks slecht toegankelijke publicaties van oosterse numismatiek. Dit project wordt naar verwachting eind 2016 afgerond;
4) Online toegankelijk maken van de Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten (~2350 pagina’s) en de actualisering ervan. De eerste fase hiervan (huidige papieren versie digitaal beschikbaar als Encyclopedie van Munten en Papiergeld) is op schema. Afronding voorzien voor eind 2016. In 2017 start meteen de tweede fase: actualisering van de Encyclopedie;
5) Presentatie van vernieuwende Penningkunst op de FIDEM in 2016 in België. De tentoonstelling wordt gehouden in de BUMP (Bibliothèque Universitaire Moretus-Plantin) in Namen gedurende de periode 13 augustus – 8 oktober 2016;
6) Publicatie van een oeuvre catalogus van de medailleur J.C. Wienecke, wellicht de belangrijkste Nederlandse medailleur uit de eerste helft van de 20e eeuw. Dit project loopt op schema. Afronding en presentatie van de publicatie is voorzien voor eind 2017.

 

Door Koninklijk Genootschap en Stichting zullen in 2016-2017 diverse publieksactiviteiten – symposium, publicaties, etc. - worden ontwikkeld ten behoeve van de viering het 125 jarig bestaan van het Genootschap in 2017. Als voorlopig thema van de jubileumactiviteiten is gekozen: “Toegankelijk maken van numismatische collecties en informatie op internet”. 

 

Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten
Voor eem verslag over 2016 klik dan hier SNP verslag 2016 (188,61kb)
Voor een verslag over 2015 klik dan hier  SNP verslag 2015 (188,34kb) 
Voor een verslag over 2014 klik dan hier  SNP verslag 2014 (185,60kb) 
Voor een verslag over 2013 klik dan hier  SNP verslag 2013 (150,16kb)

 

Contactgegevens
Secretariaat: p/a Grotekerksbuurt 54
3311 CB Dordrecht
Email: snp@koninklijkgenootschap.nl
Bankrekening: NL35 INGB 0005 3823 08 t.n.v. Stichting Nederlandse Penningkabinetten
Inschrijvingsnummer KvK: 41202300

 

RSIN / fiscaal nummer: 816767920
Giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zelfs voor 125% onder de gangbare voorwaarden want SNP is een Culturele ANBI.

 

Bestuurssamenstelling:
mr. M. (Martin) Bloemendal, voorzitter
L.M.A. (Lei) Lennaerts MNGG FIPG, assessor
drs.
A.J.M. (Toon) Opdam, penningmeester
ing. R.H.A. (Raymond) van Oosterhout, vicevoorzitter
drs.
C.D.O.J. (Chris) Teulings, secretaris

 

Beloningsbeleid: 
De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

 

(Bijgewerkt 3 mei 2016)

 

 

Van Gelder Lezingen

De Van Gelder-lezing wordt sinds 2002 georganiseerd door de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (eerst in samenwerking met Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en vanaf 2004 in samenwerking met het Geldmuseum) nu met de Nationale Numismatische Collectie om, in de geest van Van Gelder, de dialoog tussen numismatiek en andere disciplines te vergroten.

De reeks van jaarlijkse voordrachten is genoemd naar dr H. Enno van Gelder (1916-1998), Nederlands meest productieve en invloedrijke numismaat van de 20e eeuw. Als directeur van Het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en later tevens als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983), verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. De lezingen richten zich op ieder die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismatici die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.


Naar de Van Gelderlezingen

 

 

ACTUEEL

Jaarboek 103 (2016) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, Villa Evithe, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190), inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek en Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, Penningen als object van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar