Over het Genootschap

Dit is de officiële internetsite van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, statutair gevestigd te Amsterdam.

Inschrijving Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummer 40530185

Bestuursleden van de vereniging
mr. M. (Martin) Bloemendal, voorzitter
L.M.A. (Lei) Lennaerts MNGG FIPG, assessor
drs.
A.J.M. (Toon) Opdam, penningmeester
ing. R.H.A. (Raymond) van Oosterhout, vicevoorzitter
drs. C.D.O.J. (Chris) Teulings, secretaris

Redactie Jaarboek
E.J.A. van Beek
prof. dr. J.G.J.M. Benders, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Trondheim en Katholieke Universiteit Leuven, voorzitter
drs. E. van der Kam, De Nederlandsche Bank
prof. drs. F. Kemmers, Goethe-Universität Frankfurt am Main
L.M.A. Lennaerts MNGG FIPG, namens bestuur
dr.ir. J. Moens
T.P.J Nissen
drs A.J.M. Opdam, secretaris

International Advisory Board
dr. J. Aarts, Vrije Universiteit Amsterdam
P. Attwoord, British Museum
prof.dr. J. Van Heesch, Koninklijke Bibliotheek van België en Katholieke Universiteit Leuven
dr. H. Horsnæs, Nationalmuseet Kopenhagen
dr. P. Ilisch, Westfälische-Wilhelmsuniversität
prof.dr. P. Spufford, University of Cambridge 

 

Het copyright op de teksten ligt bij het Genootschap. Het gebruik van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Genootschap. Het copyright van de foto's ligt bij de fotograaf. Uw tips en opmerkingen ter verbetering zijn zeer welkom. U kunt deze mailen aan het bureau van het Genootschap.

 

Archivering, bewaring en duurzame opslag door de Koninklijke Bibliotheek

Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

De website van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, www.koninklijkgenootschap.nl  wordt daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren is voor het eerst gebeurd op 3 januari 2014. Daarna worden regelmatig opeenvolgende versies opgenomen. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

ACTUEEL

Jaarboek 103 (2016) Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie - Ivar Leimus, Villa Evithe, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum - Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190), inventarisatie en hypothese - Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek en Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 - Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, Penningen als object van herinnering Nieuws

DE BEELDENAAR

Tijdschrift De Beeldenaar is twee maandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst.

Meer over de Beeldenaar